Diet containing stearic acid increased food intake in mice by reducing serum leptin compared with oleic acid. Zhu S, Feng Xiaohua, Feng Xiajie, Xie K, Li Y, Chen L, Mo Y, Liang J, Wu X, Sun Z, Shu G, Wang S, Gao P, Zhu X, Zhu C, Jiang Q, & Wang L. Food & Function. 12/22/2022.

Diet containing stearic acid increased food intake in mice by reducing serum leptin compared with oleic acid

Zhu S, Feng Xiaohua, Feng Xiajie, Xie K, Li Y, Chen L, Mo Y, Liang J, Wu X, Sun Z, Shu G, Wang S, Gao P, Zhu X, Zhu C, Jiang Q, & Wang L.

Food & Function

12/22/2022